woensdag 9 februari 2011

Vrouwenstemmen: vraag en aanbod

De Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap (VROUWENBELANGEN) maakt zich al sinds 1894 sterk voor rechten van vrouwen op voet van gelijkheid met mannen. Zoals gelijke invloed van vrouwen in de politiek, herverdeling van betaald en onbetaald werk en gelijke beloning voor gelijk werk.

Inmiddels hebben we kiesrecht, zijn we handelingsbekwaam en is de ontslagplicht van vrouwen bij huwelijk opgeheven. Sinds het midden van de 20e eeuw zijn onder meer gelijke politieke, sociale en economische rechten erkend als fundamentele mensenrechten. Door goedkeuring van het internationale Vrouwenverdrag van 1979 hebben staten, waaronder Nederland, zich verplicht deze rechten bij wet te regelen en vrouwen het genot en de uitoefening daarvan in de dagelijkse praktijk te verzekeren.

In 1992 benoemde de regering evenredige deelname van vrouwen en mannen in de politiek en het openbaar bestuur als speerpunt van het emancipatiebeleid, dat in 2010 bereikt zou moeten zijn. Nauw daarmee samenhangend werden toen ook de herverdeling van de onbetaalde arbeid en het blootleggen en elimineren van onbewuste en onbedoelde discriminatie door stereotiepe denkbeelden, gewoonten en praktijken speerpunten van dit beleid.

Kennis en inzicht in de oorzaken en effecten van ‘vanzelfsprekende’ ongelijkheden tussen de seksen werden echter niet ge├»ntegreerd in het hoger onderwijs en evenmin verankerd binnen de overheid met zijn vele adviescolleges en commissies.

Nog steeds is in onze samenleving de positie van vrouwen, in al hun diversiteit, gemiddeld minder rooskleurig dan die van mannen. Taken en rollen van mannen en vrouwen zijn nog niet herverdeeld op basis van gezamenlijke afwegingen en gelijke invloed van vrouwen en mannen. Nog niet de helft van de vrouwen is economisch zelfstandig, d.w.z. de meeste vrouwen hebben een inkomen dat kleiner is dan 70% van het minimum inkomen. Aanmerkelijk meer vrouwen dan mannen zijn door inkomensvoorzieningen en toeslagen langdurig afhankelijk van de staat. Vrouwen vormen een kleine minderheid in de top van bedrijven en maatschappelijke instellingen en in raden van bestuur of toezicht.

Het VN-Comit├ę dat toezicht houdt op de naleving van het Vrouwenverdrag bracht in 2010 een zeer kritisch rapport uit over de naleving van het verdrag door Nederland. Het verdrag bevat resultaatsverplichtingen: het is niet goed genoeg dat de positie van Nederlandse vrouwen beter is dan die van miljarden vrouwen in andere landen. Deelneming van vrouwen op gelijke voet met mannen aan het politieke, sociale, economische en culturele leven van ons land is voorwaarde voor de volledige ontplooiing van de talenten van vrouwen.

VROUWENBELANGEN bevordert de deelname van vrouwen aan de politiek, maar is en blijft geheel onafhankelijk van de partijen. Politieke partijen en opiniemakers hebben de laatste jaren veel geschreven over de scheve man-vrouw verhoudingen in de top van het bedrijfsleven, de universitaire wereld, de politiek en het openbaar bestuur. Beleids- en bestuursorganen met een goede man-vrouw balans functioneren aantoonbaar beter. Niettemin is het aantal vrouwen in de huidige regering weer terug naar het niveau van dertig jaar geleden. Ook in tijden van crisis valt niet uit te leggen dat in een democratische rechtsstaat aan het realiseren van die balans eenvoudig wordt voorbijgegaan.

Politieke partijen laten horen dat ze de kiezers op 2 maart harder nodig hebben dan ooit (Vk 29 jan.). VROUWENBELANGEN heeft de tien partijen die in de Tweede Kamer zitting hebben de vraag voorgelegd waarom vrouwen op hen zouden moeten stemmen. Ze heeft daarnaast gevraagd welke speerpunten die een positieve invloed hebben op het vergroten van kansen voor alle in Nederland wonende vrouwen de partijen van urgent belang vinden. Hieronder volgen de negen reacties die zij daarop ontving.

VROUWENBELANGEN gaat graag het debat aan met de politieke partijen op 12 februari 2011 van 13 – 16 uur in de Idazaal, Juffrouw Idastraat 2, in Den Haag. U kunt daar ook bij zijn.
Graag aanmelden bij de secretaris, Freke Schoemaker, op tel. nr. 06 4045 2425.
Op http://www.vrouwenbelangen.nl/nieuws/PS-verkiezingen2011/statenverkiezingen.htm  vindt u meer informatie.

Leonie van Gils,
Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap,
voorzitter

Word lid van Vrouwenbelangen als je, met ons, vindt dat Gelijk Staatsburgerschap voor vrouwen in Nederland nog niet bereikt is. Kijk voor meer informatie op http://www.vrouwenbelangen.nl/vereniging/index.htm

Geen opmerkingen:

Een reactie posten